Diverzita vegetace teplomilných doubrav v Českém středohoří

Teplomilné doubravy Českého středohoří byly dosud i přes znalosti o jejich floristickém bohatství poměrně málo prozkoumány po vegetační stránce. Relevantní vegetační studie jsou navíc poměrně starého data. Ve snaze tento stav změnit jsem zde v letech 2008–2010 provedl terénní fytocenologický průzkum...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Mazák, Michal, 1980- (Dissertant)
Other Authors: Roleček, Jan, 1976- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2011
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/223011/prif_m/
Cover Image
Description
Summary:Teplomilné doubravy Českého středohoří byly dosud i přes znalosti o jejich floristickém bohatství poměrně málo prozkoumány po vegetační stránce. Relevantní vegetační studie jsou navíc poměrně starého data. Ve snaze tento stav změnit jsem zde v letech 2008–2010 provedl terénní fytocenologický průzkum, při němž jsem zapsal 93 fytocenologických snímků. Datový soubor jsem klasifikoval pomocí modifikovaného algoritmu Twinspan. Na základě specifického druhového složení, struktury porostů a charakteru stanoviště rozlišuji pět typů teplomilných doubrav: (1) doubravy extrémních stanovišť na pomezí lesa a xerotermního bezlesí, (2) teplomilné doubravy vázané na kyselé substráty, (3) doubravy bílých strání, (4) světlé mezofilní doubravy na málo ukloněných svazích a plošinách ve vyšších nadmořských výškách a (5) xeromezické bazifilní doubravy. Za využití přímé a nepřímé korespondenční analýzy jsem se pomocí měřených proměnných prostředí pokusil nalézt hlavní ekologické faktory určující variabilitu
To this day there is still relatively little known about the vegetation diversity of the thermophilous oak forests in the České středohoří hills, even despite acknowledging its floristic richness. In addition, relevant studies are relatively old. In an attempt to change this situation, I carried out phytosociological research in years 2008-2010, during which I collected 93 samples. I classified the data file by using the modified algorithm Twinspan. Based on the species composition, structure of stands and nature of habitat, I distinguish five types of thermophilous oak forests: (1) oak forests of extreme habitats bordering between forest and xerotherm woodless stands, (2) thermophilous oak forests confined to acidic substrates, (3) oak forests on base-rich sediments, (4) light mesophilous oak forest on gentle slopes and plateaus at higher elevations and (5) xeromesic basiphilous oak forests. The method of direct and indirect correspondence analysis helped me to find the key measured e
Item Description:Vedoucí práce: Jan Roleček
Physical Description:61, [17] s. příl.