Suchozemská malakofauna prostředí středoevropských měst /

Tato bakalářská práce se zabývá druhovou diversitou suchozemských plžů v městských oblastech a je rozdělena na dvě části. Teoretická část, představující literární rešerši, shrnuje hlavní faktory ovlivňující výskyt rostlin a živočichů v městském prostředí se zaměřením na malakofaunu. Druhá část se vě...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Rajman, Adam (Dissertant)
Other Authors: Horsák, Michal, 1975- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2018
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/jnpbd/
Cover Image
Description
Summary:Tato bakalářská práce se zabývá druhovou diversitou suchozemských plžů v městských oblastech a je rozdělena na dvě části. Teoretická část, představující literární rešerši, shrnuje hlavní faktory ovlivňující výskyt rostlin a živočichů v městském prostředí se zaměřením na malakofaunu. Druhá část se věnuje vlastnímu výzkumu diversity malakofauny městských parků. Vzorkování probíhalo v roce 2016 v šesti moravských městech. Na těchto lokalitách jsem zjišťoval druhovou bohatost a početnost jedinců na třech typech ploch podle druhu vegetace sledující gradient otevřenosti. Tato data byla statisticky vyhodnocena v programech EXCEL 2007 a STATISTICA 12. Na těchto plochách bylo nalezeno 509 jedinců patřících do 24 druhů suchozemských plžů. Nejvíce jedinců v městských parcích patří do skupiny plžů preferující otevřená nebo stepní stanoviště a nacházeli se na všech třech typech ploch. Počty lesních a mesofilních jedinců velmi výrazně klesají směrem k otevřeným plochám.
This bachelor thesis deals with the species diversity of terrestrial gastropods in urban areas. It is divided into two parts. The first, theoretical part summarizes the main factors influencing the occurrence of plants and animals in the urban environment with the special attention on mollusc fauna. The second part focuses on my own research. The sampling took place in 2016 in six parks of Moravian cities. I examined species richness and abundance of individuals on three types of plots depending on the type of vegetation following the gradient of tree canopy. These data were statistically evaluated in the programs EXCEL 2007 and STATISTICA 12. In the sampling areas 509 individuals belonging to 24 species were found. Most individuals in urban parks belong to a group of snail species that prefer open or steppe habitats and they were found in all three types of plots. Numbers of forest and mesophilic individuals significantly decreased towards open areas.
Item Description:Vedoucí práce: Michal Horsák
Physical Description:41 listů : grafy, ilustrace