Informovanosť sestier o klasifikačných systémoch NANDA - International, NIC, NOC /

Úlohou bakalárskej práce bolo objasniť informovanosť sestier o klasifikačných systémoch NANDA – International, NIC, NOC. Práca bola rozdelená na dve časti. V teoretickej časti sme sa zamerali na charakteristiku vývoja ošetrovateľských klasifikácii NANDA – I, NIC a NOC v histórii, ich dnešnú podobu a...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Streicherová, Annamária (Dissertant)
Other Authors: Pospíšilová, Alena, 1981- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Slovak
Published: 2018
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/cvhm4/
Cover Image
Description
Summary:Úlohou bakalárskej práce bolo objasniť informovanosť sestier o klasifikačných systémoch NANDA – International, NIC, NOC. Práca bola rozdelená na dve časti. V teoretickej časti sme sa zamerali na charakteristiku vývoja ošetrovateľských klasifikácii NANDA – I, NIC a NOC v histórii, ich dnešnú podobu a potrebu štandardizácie ošetrovateľského jazyka v modernom zdravotníctve. Praktická časť mala za úlohu zistiť rozdiely v informovanosti sestier na základe ich dosiahnutého stupňa vzdelania a dĺžky doterajšej praxe a zmapovať postoj sestier k prípadnej implementácii týchto klasifikácii v Českej republike. Stanovené boli 3 ciele práce a 6 očakávaných výsledkov. Dáta k analýze sme zbierali za pomoci dotazníkového šetrenia, ktoré sme vyhodnotili za pomoci tabuliek, grafov a štatistickej analýzy. Dokázali sme, že vysokoškolské sestry majú lepšie znalosti klasifikačných systémov NANDA – I, NIC, NOC a sú viac oboznámené s unifikáciou ošetrovateľského jazyka než sestry s nižším vzdelaním.
The goal of bachelor thesis was to clarify the nurses’ awareness of classification systems NANDA – International, NIC, NOC. The thesis was divided into two parts. In the theorethical part we aimed to characterise the developement of nursing classifications NANDA – I, NIC and NOC through the history, their actual form and the need for standardization of nursing language in modern health services. The practical part was designed to find out differences in nurses’ awareness based on their education level and lenghth of practice and to map their attitude to potential implementation of these classifications in the Czech Republic. We set 3 goals and 6 expected outcomes. The data for analysis was collected by questionaire and evaluated by the aid of tables, graphs and statistical analysis. We proved that nurses with a university degree have better knowledge about classification systems NANDA – I, NIC, NOC and are better informed about unification of nursing language than nurses with a lower l
Item Description:Vedoucí práce: Alena Pospíšilová
Physical Description:83, v listů