Informovanosť a compliance v oblasti farmakoterapie u seniorov /

Úlohou bakalárskej práce bolo zistiť informovanosť a compliance v oblasti farmakoterapie u seniorov. Práca je rozčlenená do dvoch častí. Teoretická časť je všeobecným a odborným náhľadom na túto problematiku. Je zameraná na bližšiu charakteristiku seniorov, na konkrétne fyzické, psychické a sociálne...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Saksunová, Katarína (Dissertant)
Other Authors: Pospíšilová, Alena, 1981- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Slovak
Published: 2017
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/394986/lf_b/
Cover Image
Description
Summary:Úlohou bakalárskej práce bolo zistiť informovanosť a compliance v oblasti farmakoterapie u seniorov. Práca je rozčlenená do dvoch častí. Teoretická časť je všeobecným a odborným náhľadom na túto problematiku. Je zameraná na bližšiu charakteristiku seniorov, na konkrétne fyzické, psychické a sociálne zmeny. Ďalej opisuje seniorov ako pacientov so špecifickými rysmi chorôb. Tretia kapitola je venovaná farmakoterapii v starobe a posledná je prehľadom úlohy sestry v tejto oblasti. Praktická časť mala za cieľ zistiť mieru informovanosti a compliance seniorov, a tiež vplyv farmakoterapie na ekonomickú situáciu Stanovené boli tri ciele a deväť očakávaných výsledkov. Zber dát bol uskutočnený formou dotazníka. Výsledky z výskumu boli spracované do tabuliek a grafov. Bolo zistené, že muži preukázali vyššiu informovanosť než ženy, ženy užívajú priemerne viac liekov než muži, muži preukázali vyššiu compliance než ženy, najčastejšie nezabúdajú užiť lieky tí, čo si ich chystajú tesne pred užitím, na
The aim of the bachelor thesis was to find out awareness of the elderly about the field of pharmacotherapy. The thesis is divided into two parts. The theoretical part provides general and expert overview of this issue. This part is focused on the closer characteristics of seniors and their physical, psychological and social changes. The thesis further describes seniors as a patients with specific features of diseases. The third chapter deals with pharmacotherapy in the old age, and the last chapter is about the nurse's roles in this area. The practical part aimed at determining the level of awareness and compliance of the elders and the influence of pharmacotherapy on the economic situation. Three goals and nine expected results were established there. Data collection was conducted in the form of a questionnaire. The results of the research were processed into tables and graphs. It was found that men showed greater awareness than women, women use more medicines than men, men showed bet
Item Description:Vedoucí práce: Alena Pospíšilová
Physical Description:73 + 7 nečíslovaných stran přílohy