Úloha kinázy ILK (integrin-linked kinase) při formování komplexů fokálních adhezí u epiteliálních buněk střeva

Nádorová onemocnění patří mezi nejzávažnější zdravotní problémy obyvatelstva na celém světě. Mezi nejčastější příčiny úmrtí u nádorových onemocnění patří nádory kolorekta. Na druhou stranu, u nádorů kolorekta je vysoká účinnost prevence oproti ostatním typům nádorových onemocnění. Formování multipro...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Vrbiniaková, Jana (Dissertant)
Other Authors: Hofmanová, Jiřina, 1950- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2012
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/323468/prif_b/
Cover Image
Description
Summary:Nádorová onemocnění patří mezi nejzávažnější zdravotní problémy obyvatelstva na celém světě. Mezi nejčastější příčiny úmrtí u nádorových onemocnění patří nádory kolorekta. Na druhou stranu, u nádorů kolorekta je vysoká účinnost prevence oproti ostatním typům nádorových onemocnění. Formování multiproteinového komplexu fokálních adhezí (FAs) zajišťuje interakci mezi epiteliálními buňkami a extracelulární matrix (ECM), a tato interakce je nezbytná pro buněčnou adhezi a udržení správné organizace tkání. Vazba mezi buňkou a proteiny ECM je realizována především přes membránové receptory – integriny. Jejich aktivace vede ke konformačním změnám a shlukování integrinů v buněčné membráně a dále k aktivaci řady signálních drah a formování komplexů FAs. Jedním z důležitých enzymů, který je s FAs spojován, je ILK (integrin-linked kinase). Tato kináza je zapojena do procesů buněčné motility, adheze, reorganizace cytoskeletu a nádorové progrese a invaze. Zdá se, že ILK by mohla, vzhledem k její schopnosti vázat celou řadu adaptorových proteinů a dalších signálních molekul. Proto je viděna jako zásadní molekula spojující interakci buňka-ECM s buněčným fenotypem. Poznání signálních a regulačních drah ILK je proto důležité s ohledem na prevenci a terapii nádorového onemocnění tlustého střeva.
Cancer is one of the most serious public health problems worldwide. The most common cause of death among cancers include colorectal tumors. On the other hand, colorectal cancer prevention has a high efficiency compared with other types of cancer. Formation of focal adhesion multiprotein complex (FAs) provides interaction between epithelial cells and extracellular matrix (ECM). This interaction is necessary for cell adhesion and maintenance of the proper organization of tissues. Interaction between cell and ECM proteins is carried out mostly through membrane receptors - integrins. Their activation leads to conformational changes and clustering of integrins in the cell membrane, the activation of many signaling pathways and the formation of FAs complexes. One of the important enzymes associated with FAs is ILK (integrin-linked kinase). This kinase is involved in processes of cell motility, adhesion, cytoskeletal reorganization, tumor progression and invasion. It seems that ILK could, due to its ability, bind a variety of adaptor proteins and other signaling molecules. Therefore it is considered as a key molecule linking cell-ECM interactions with cell phenotype. Therefore, knowledge of regulatory and signaling pathways of ILK is important in relation to prevention and treatment of colon cancer.
Item Description:Vedoucí práce: Jiřina Hofmanová
Physical Description:31 l.