Alpine wetland vegetation of Western Carpathians and Swiss Alps

V Západných Karpatoch a Švajčiarskych Alpách vzniklo viacero štúdií, ktoré sa zaoberali vegetáciou mokradí a jej ekológiou. Prakticky žiadna práca sa však nezameriavala na mokradnú vegetáciu nad hornou hranicou lesa. Keďže sa faktory, ktoré ovplyvňujú variabilitu mokradnej vegetácie, líšia pod a nad...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Sekulová, Lucia (Dissertant)
Other Authors: Hájek, Michal, 1974- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:English
Published: 2011
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/191576/prif_d/
Cover Image
Description
Summary:V Západných Karpatoch a Švajčiarskych Alpách vzniklo viacero štúdií, ktoré sa zaoberali vegetáciou mokradí a jej ekológiou. Prakticky žiadna práca sa však nezameriavala na mokradnú vegetáciu nad hornou hranicou lesa. Keďže sa faktory, ktoré ovplyvňujú variabilitu mokradnej vegetácie, líšia pod a nad hornou hranicou lesa, zameriava sa táto dizertačná práca len na subalpínske a alpínske mokrade, konkrétne na vegetáciu alpínskych pramenísk (trieda Montio-Cardaminetea), slatín (trieda Scheuchzerio-Caricetea fuscae) a vrchovísk (trieda Oxycocco-Sphagnetea) v oboch študovaných územiach. V Článku 1 (Sekulová & Hájek 2009) popisujeme subalpínske spoločenstvá východnej časti národného parku Nízke Tatry v Západných Karpatoch a ekologické faktory, ktoré ovplyvňujú rozšírenie, druhové zloženie a štruktúru jednotlivých rastlinných spoločenstiev. Zdôrazňujeme dôležitosť geomorfológie pre rozšírenie jednotlivých rastlinných spoločenstiev. Článok 2 (Sekulová et al. 2011) predstavuje ucelenú ve
In recent years, several studies on wetland vegetation and wetland ecology have taken place in the Western Carpathians and Swiss Alps. However, virtually no study has focused in detail on wetland vegetation above the timberline. As major determinants of wetland vegetation variation differ above and below the timberline, this PhD thesis is focused on the alpine wetlands only. The vegetation of alpine springs (Montio-Cardaminetea class), fens (Scheuchzerio-Caricetea fuscae class) and bogs (Oxycocco-Sphagnetea class) of both regions is compared and studied from various points of view. Paper 1 (Sekulová & Hájek 2009) describes subalpine plant communities of the eastern part of the Nízke Tatry National Park in the Western Carpathians, as well as the main ecological factors which influence the general distribution, composition and structure of particular plant communities. The importance of geomorphology for the distribution pattern of particular plant communities is stressed. Paper
Item Description:Vedoucí práce: Michal Hájek
Physical Description:98 l.