Vliv dominantní rukodělné výroby na formování a proměnu venkovských společenství na příkladu obcí Křižánky a Metylovice. Identifikace specifických forem rukodělné výroby

Předkládaná disertační práce je výsledkem několikaletého výzkumu zaniklého rukodělného řemenářství v obci Metylovice a pilnikářství v obci Křižánky. Přestože téma rukodělné výroby již více než sto let stojí v zorném úhlu národopisného bádání, je stále patrný určitý nedostatek prací věnujících se dop...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Michalička, Václav, 1978- (Dissertant)
Other Authors: Drápala, Daniel, 1976- (Thesis advisor)
Format: Thesis Manuscript
Language:Czech
Published: 2014
Subjects:
Online Access:http://is.muni.cz/th/282253/ff_d/
Cover Image
Description
Summary:Předkládaná disertační práce je výsledkem několikaletého výzkumu zaniklého rukodělného řemenářství v obci Metylovice a pilnikářství v obci Křižánky. Přestože téma rukodělné výroby již více než sto let stojí v zorném úhlu národopisného bádání, je stále patrný určitý nedostatek prací věnujících se dopadu rukodělné produkce na venkovskou komunitu v širokých ekonomických, sociálních a kulturních souvislostech. Cílem této práce je alespoň částečně přispět k poznání vzájemných vazeb výroby, podílu rukodělné práce a specifické technologie na ekonomické a sociální aspekty promítající se do každodenního života venkovské society. Dlouholetý cílený terénní i archivní výzkum zaměřený na Metylovice a Křižánky vytvořil předpoklady k zpracování analýzy vlivu specifických rukodělných výrob na formování a proměnu venkovských společenství v širším historickém kontextu. Obě rukodělné výroby - v Křižánkách pilnikářství, v Metylovicích řemenářství - představovaly již v době svého rozkvětu v druhé polovině
The presented dissertation is the result of several years’ research of extinct handmade belt making in the village of Metylovice and file making in the village of Křižánky. Although the topic of handicraft production has been the focus of attention of ethnographic research for more than a century, there is still a noticeable lack of works dealing with the impact of handicraft production on rural community in the broad economic, social and cultural contexts. The aim of this work is at least partially contribute to the knowledge of the mutual relations of production, the share of craftsmanship and specific technology in the economic and social aspects, reflected in the daily life of rural society. Longtime targeted field and archival research focused on Metylovice and Křižánky created conditions to prepare an analysis of the impact of specific handicraft production on the formation and transformation of rural communities in a wider historical context. Both handicraft productions – file m
Item Description:Vedoucí práce: Daniel Drápala
Physical Description:162 l.